Haku (Huom! tämä hakukone ei hae Pdf -tiedostoista)


 

Tiedotusta purentakiskojen alv:sta

Hammaslaboratoriot ovat saaneet Oma Veroon ohjeistuksen purentakiskojen alvillisuudesta. 

Ohjeistus on hiukan puutteellinen, joten Hammaslaboratorioliitto selvittää miten asian suhteen tulee toimia.
Seuraa liiton sekä Uutisia ja tiedotteita -sivua, niin pysyt ajan tasalla arvonlisäverolaki asian suhteen.

 

28.4.2020

Korkein hallinto-oikeus päätti purentakiskojen arvonlisäverosta 17.4.2020

 

Perjantaina 17.4.2020 saapui pitkään odotettu päätös KHO:n tulkinnasta koskien purentakiskojen sekä poraohjainten eli implanttisplinttien arvonlisäveron tulkinnasta.

Purentakiskojen osalta KHO päätti, että purentakisko on tavaran myyntiä, eikä täytä arvonlisäverottomuuden kriteereitä. Purentakiskojen valmistus sekä myynti on ja pysyy hammaslaboratorioiden osalta arvonlisäverollisena.

Poraohjainten eli implanttisplintien osalta KHO päätti, että poraohjain ei ole arvonlisäveron piiriin kuuluva. KHO muutti päätöksellään keskusverolautakunnan linjauksen poraohjainten arvonlisäverokohtelusta. Poraohjain on arvonlisäveroton, kun sen käyttö perustuu varsinaisesti hammasproteesin eli hammasimplantin alustaviin toimenpiteisiin, joten verottajan antama päätös alvillisuudesta kumottiin.

Purentakiskojen ja poraohjainten korjauksien sekä muutostöiden osalta KHO:n päätöksestä ei selkeästi selviä kuuluvatko ne arvonlisäverotuksen piiriin vai eivät. Päätös antaa mahdollisuuden vastakkaisiin tulkintoihin. Verohallinto tullee päivittämään ohjeensa Terveyden- ja sairaanhoidon arvolisäverotuksesta, joten kannattaa seurata ohjeen päivitystä verottajan linkistä

KHO linjasi, että käsittelyoikeutta EU tuomioistuimeen ei myönnetä. Tämä tarkoittaa, että EU:n linjausta tulkinnasta emme saa ainakaan tässä vaiheessa. Selvitämme sen mahdollisuutta vielä.

Poraohjainten valmistuksen osalta maksettuja arvonlisäveroja on mahdollista hakea takaisin takautuvasti tältä ja kolmelta edelliseltä vuodelta. Kannattaa olla yhteydessä omaan kirjanpitäjään, joka osaa arvioida kannattaako jo maksettuja alveja hakea takaisin vs. mikä on kirjanpitäjän veloittama summa ko. tehtävästä.

 

T: Hammasteknisen alan järjestöt


 

4.4.2019

Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen ohje

Syventävät vero-ohjeet

 

15.11.2018

Sähköpostia verottajalta

Hammaslaboratorioliiton toiminnanjohtaja kysyi sähköpostilla johtavalta veroasiantuntija Kati Tammiselta sähköpostitse miten vähäisen liiketoiminnan raja lasketaan, mikä on oikomislaitteiden tilanne arvolisäveron suhteen ja koska Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus –ohje päivittyy verohallinnon sivuille. Alla suora lainaus Kati Tammisen vastauksesta:

Vähäisen liiketoiminnan rajaa laskettaessa myynnit lasketaan yhteen. Eli jos tilikauden aikana esimerkiksi purentakiskojen, poraohjainten ja hammassuojien yhteenlaskettu myynti ylittää 10.000 euron rajan, myyjän tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.  

Verohallinnon näkemyksen mukaan hammaslaboratorioiden myymät oikomislaitteet ovat arvonlisäverollisia. Olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että oikomislaitteiden valmistaminen kuuluu ilman muuta hammasteknikoiden erikoisosaamisalueeseen. Arvonlisäverottomuus ei voi kuitenkaan syntyä vielä tuolla perusteella. Oikomislaitteet eivät ole arvonlisäverolain 36 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja hammasproteeseja, joiden myynti olisi vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäverolaissa ei ole sellaista säännöstä, joka vapauttaisi arvonlisäverosta muut hammaslaboratorioiden tavaramyynnit kuin hammasproteesien myynnit. Tämän vuoksi oikomislaitteiden myynti on arvonlisäverollista.  

Vero.fi:llä julkaistava päivitetty Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus -ohje on työnalla. Aivan tarkkaa valmistumisaikaa en osaa tässä yhteydessä sanoa. Tuossa ohjeessa tulemme täsmentämään antamaamme ohjeistusta

 

12.9.2018

Verohallinnon arvonlisäverotulkintoja odotellessa

Verohallinnon arvolisäverotulkinta, ja toimintatapa tiedotuksen osalla on herättänyt laajalti ihmetystä.
Veroviranomaisten tulkinta hammasteknikon valmistamien töiden osalta on nyt Keskusverolautakunnan käsiteltävänä, keskusverolautakunnan päätöstä odotellaan saapuvaksi loka-marraskuun aikana.

Lue HT3/2018 artikkeli

 

7.9.2018

Hammasteknisen alan järjestöt antoivat yhteisen lausunnon arvonlisävero-ohjeesta.

Lue koko lausunto

 

14.6.2018

Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi

Huomioikaa, että kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin arvonlisäverovelvolliseksi ennen 1.9. koska verottajalla kestää jonkin aikaa saada ilmoitus kirjatuksi. Ilmoituksen voi tehdä vaikka heti ja ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden aloituspäiväksi 1.9.2018.

 

24.5.2018

Ohjeistuksen noudattaminen

Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi on saanut verohallinnosta alla olevan viestin Verohallinnosta:
”Lähtökohtana on, että muut hammaslaboratorioiden myymät tavarat kuin hammasproteesit ovat olleet arvonlisäverollisia jo ennen Verohallinnon nyt antamaa ohjeistustakin. Kun Verotuskäytäntö näyttää kuitenkin olleen toisenlainen, ei Verohallinto katso aiheelliseksi puuttua näihin myynteihin takautuvasti. Voimme siten tässä yhteydessä todeta, että Verohallinto lähtee siitä, että Verohallinnon antamaa uutta ohjeistusta on noudatettava viimeistään 1.9.2018 alkaen.”

 

22.5.2018

Tapaaminen verottajan kanssa

Tapaaminen verohallinnon johtavan veroasiantuntija Kati Tammisen kanssa oli tänään. Tapaamiseen osallistui Hammaslaboratorioliiton puheenjohtaja Terhi Klint-Pihlajamaa, Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja Ilkka Tuominen ja toiminnanjohtaja Markku Annaniemi.

Verottajan tulkinnan mukaan purentakisko (”perinteinen läpinäkyvä akryylista tehty”) on tavara eikä työsuorite eikä proteesi, merkitystä ei ole sillä onko kyseessä stabilisaatio tai relaksaatiokisko. Merkitystä ei ole myöskään sillä onko kysymyksessä teknikon yksilöllisesti tekemä vai hyllytavara. Verottajan 20.4. antamassa ohjeessa tarkoitetaan juuri tätä tuotetta / työsuoritetta. Sen lisäksi ohjeessa mainitaan poraohjain ja hammassuoja.  Tästä syystä niiden loppusummaan on lisättävä 24% arvonlisäveroa. Koska ohjeessa ei muita mainita, tässä vaiheessa arvonlisävero lisätään vain mainittuihin tuotteisiin.

Meillä oli mukana lukuisia kuvia hybrideistä esim., kisko johon kuuluu myös hampaita. Kysyessämme miten laboratoriossa päätetään kummasta on kysymys osaproteesista vai purentakiskosta. Vastaus oli, että asia on aina arvioita erikseen. Eli tällä hetkellä yksimielisyys siitä mikä on purentakiskon määritelmä löytyy toisesta kappaleesta.

Verottaja on kirjoittamassa tällä hetkellä aiheesta yleisohjetta, joka tulee verohallinnon sivuille mahdollisesti alkusyksystä. Keskustelimme myös, koska tulisi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Verottaja suhtautuu ymmärtäväisesti siihen, että  hammaslaboratorioilla menee tähän oma aikansa. Verottajan mukaan kyse ei ole päivistä eikä viikoista. Verottaja lupasi ilmoittaa meille päivämäärän, koska viimeistään tämän tulisi tapahtua. Kun päivämäärä on tiedossa, niin informoimme siitä tällä sivulla.

Arvonlisäverovähennyksistä keskusteltiin, että yksi hyvä tapa on tehdä se liikevaihdon suhteessa. Eli ensin tulee laskea miten suuren osuuden purentakiskot muodostavat hammaslaboratorion kokonaisliikevaihdosta ja sen mukaan vähentää materiaalien alviosuus  yritykseen tulleista alveista.

Vaikea arvioida miten moni hammaslaboratorio tällä hetkellä laskuttaa erittelemällä materiaalien osuuden ja työn osuuden. Jos näin toimitaan, niin silloin voidaan työn osuus tulkita alvittomaksi ja ainoastaan materiaaleihin lisätään alv. Selvitämme asiantuntijan kanssa onko tällainen tulkinta mahdollinen.

 

14.5.2018

Verottajan ohjeistuksesta

Verottajan antama ohje on hammasteknisten yhdistysten mielestä ristiriidassa arvonlisäverolain kanssa, koska hammasteknikoiden sekä erikoishammasteknikoiden tekemät proteesit ja niihin liittyvät työsuoritteet ovat arvonlisäverolain 36 § mukaan arvonlisäverottomia. Hallituksen esityksessä arvonlisäverolaiksi (88/1993) mainitaan, että tämä kohta on kirjoitettu lakiin veroneutraalisuuden takia. Samassa yksityiskohtaisessa perustelussa mainitaan, että hammasteknikon ja erikoishammasteknikon suorittamat suuhun kohdistuvat toimenpiteet ovat jo 35 § terveyden- ja sairaanhoitopalvelun määritelmän mukaan verottomia.

Edellä mainitun perusteella purentakisko on mitä suurimmissa määrin työsuorite vaikka lopputuloksena onkin tavara, joka myös tulisi tulkita proteesiksi. Purentakiskon tulkintaa työsuoritteeksi voidaan perustella sillä, että sen loppuhinnasta ainoastaan viidestä kymmeneen prosenttiin on materiaalikustannuksia ja loppu työn osuutta.

Ohjeistus on myös vaikeaselkoinen. Haluamme selvittää mm. koskeeko ohjaus niin sanottuja puolivalmisteisia purentakiskoja ja hammassuojia vai alusta asti yksilöllisesti valmistetun hammaslääkärin tilauksesta potilaan hoitoon valmistettuja ja hammaslääkärin sovittamia purentakiskoja.

Lisäksi oma hankaluutensa aiheutuu siitä, että osa hammaslaboratoriossa valmistettavista tuotteista olisi arvonlisäverollisia ja osa ei. Tarveaineiden verovähennysoikeus joidenkin tuotteiden osalta johtaisi sekavaan tilanteeseen, kun sama tarveaine on jonkin tuotteen valmistuksessa vähennyskelpoinen ja toisen tuotteen valmistuksessa ei. Arvonlisäverovelvollisuudella olisi vaikutuksia myös laskutus- ja kirjanpitokustannuksiin sekä alamme työllisyyteen ja kannattavuuteen. Yhteen tuotteeseen kohdistuva arvonlisävero asettaa alamme yritykset epätasa-arvoiseen asemaan.

Tapaamme verottajan 22.5. Sen jälkeen lisäinformaatiota tällä sivulla

 

11.5.2018 

Verottajan kanssa käytyjen keskusteluiden mukaan olemme saaneet sovittua tapaamisen, joka toteutetaan 22.5. tai 23.5. Tuolloin yritämme saada tarkennusta ohjeistukseen, erityisesti minkälaisia purentakiskoja verotus tulee koskemaan, koska purentakiskojen arvonlisäverollisuus astuu voimaan ja missä suhteessa vähennykset tehdään. ”Perinteisen läpinäkyvän akryylista valmistetun” purentakiskon osalta ei liene tulkintaongelmia, mutta miten toimitaan hybridien kanssa ja miten tekninen työ tulkitaan tietyissä tapauksissa, onko se osaproteesi vai purentakisko? Hyvä kysymys on myös miten esim. jyrsimen tai tulostimen vähennys tehdään, kun sillä tehdään purentakiskoja mutta niiden määrää ei tiedetä.

Jos sinulla tulee kysymyksiä aiheesta, laita viestiä markku.annaniemi ät hammaslaboratorioliitto.fi

Tiedotamme heti, kun saamme tietää, koska tapaaminen on ja tapaamisen jälkeen miten keskustelu verottajan kanssa meni.

 

Hammaslaboratorioliitto ry.